Saturday September 26, 2020  |    |  NEP | EN

फेदीखोला गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय | फेदीखोला, स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश, नेपाल

Menu

आ.व. २०७४|०७५ दोस्रो चौमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको विवरण

आ.व. २०७४|०७५ दोस्रो चौमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको विवरण

विस्तृतमा...

आ.व. २०७४|०७५ को प्रथम चौमासिक खर्चको विवरण|

आ.व. २०७४|०७५ को प्रथम चौमासिक खर्चको फांटबारी पठाईएको बारे |

विस्तृतमा...

आ.व. २०७४|०७५ को दोस्रो चौमासिक विवरण |

आ.व. २०७४|०७५ को दोस्रो चौमासिक खर्चको फांटबारी पठाईएको बारे |

विस्तृतमा...

आ.व. २०७४|०७५ को दोस्रो चौमासिकको भौतिक प्रगती विवरण |

आ.व. २०७४|०७५ को दोस्रो चौमासिकको भौतिक प्रगती विवरण |

विस्तृतमा...

"आ.व. २०७४|०७५ तेस्रो चौमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको विवरण"

"आ.व. २०७४|०७५ तेस्रो चौमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको विवरण"

विस्तृतमा...
जनप्रतिनीधि/पदाधिकारी