Thursday July 16, 2020  |    |  NEP | EN

फेदीखोला गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय | फेदीखोला, स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश, नेपाल

Menu

सम्पूर्ण विद्यालयलाई परिपत्र

सम्पूर्ण विद्यालयलाई परिपत्र

विस्तृतमा...

कोरोनभाइरस बारे अत्यन्त जरुरी सुचना

कोरोनभाइरस बारे अत्यन्त जरुरी सुचना

विस्तृतमा...

माछापालन गर्न इच्छुक संस्था वा समुहलाई प्रस्ताव पेश गर्ने बारे

माछापालन गर्न इच्छुक संस्था वा समुहलाई प्रस्ताव पेश गर्ने बारे

विस्तृतमा...

फेदीखोला गाउँपालिकामा सबइन्जिनियर करार सेवामा पदपुर्ति सम्बन्धि सुचना

फेदीखोला गाउँपालिकामा सबइन्जिनियर करार सेवामा पदपुर्ति सम्बन्धि सुचना

विस्तृतमा...

युवा उद्यम व्यवसाय सम्बन्धि सुचना

युवा उद्यम व्यवसाय सम्बन्धि सुचना

विस्तृतमा...

विद्युत सेवा नपुगेको भए निवेदन दिनेबारे सुचना

विद्युत सेवा नपुगेको भए निवेदन दिनेबारे सुचना

विस्तृतमा...

कृषितर्फ प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सुचना

कृषितर्फ प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सुचना

विस्तृतमा...

सिफारिस गरि पठाउने बारे

सिफारिस गरि पठाउने बारे

विस्तृतमा...

सूचिकृतको लागी निवेदन पेश गर्ने बारे !

सूचिकृतको लागी निवेदन पेश गर्ने बारे !

विस्तृतमा...

नायब प्राविधिक सहायक (चौथो तह) को उम्मेद्वार सिफारिस सम्बन्धी सूचना !

नायब प्राविधिक सहायक (चौथो तह) को उम्मेद्वार सिफारिस सम्बन्धी सूचना !

विस्तृतमा...

एमआइस अपरेटर र फिल्ड सहायकको नतिजा प्रकाशन

एमआइस अपरेटर र फिल्ड सहायकको नतिजा प्रकाशन

विस्तृतमा...

एमआइस अपरेटर र फिल्ड सहायकको नतिजा प्रकाशन

एमआइस अपरेटर र फिल्ड सहायकको नतिजा प्रकाशन

विस्तृतमा...

करार सेवामा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सुचना

विस्तृतमा...

मौजुदा सुचिमा दर्ता / सुचिकृत हुनका लागी दिइने निवेदनको ढाँचा !

मौजुदा सुचिमा दर्ता / सुचिकृत हुनका लागी दिइने निवेदनको ढाँचा !

विस्तृतमा...

सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सुचना !

सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सुचना !

विस्तृतमा...

आवास पुननिर्माण तथा प्रवलिकरण सम्बन्धि फेदीखोला गाउँपालिकाको प्रोफाइल

आवास पुननिर्माण तथा प्रवलिकरण सम्बन्धि फेदीखोला गाउँपालिकाको प्रोफाइल हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् - नेपालीमा || अंग्रेजीमा

विस्तृतमा...

फेदीखोला गाउँपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को स्थानीय दररेट

फेदीखोला गाउँपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को स्थानीय दररेट

विस्तृतमा...

शिक्षकहरुको २०७६ श्रावण देखि लागु हुने तलब स्केल

सामुदायिक विद्यालयहरुले मिति २०७६/०४/२४ भित्र श्रावण महिनाको मासिक माग फाराम शिक्षा शाखामा बुझाउनुहुन जानकारी गराइन्छ ।

विस्तृतमा...

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना !

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना !

विस्तृतमा...

वेरोजगार व्यक्तिको लागी सूचना !

वेरोजगार व्यक्तिको लागी सूचना !

विस्तृतमा...

सूचना प्रविधी अधिकृतको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना !

सूचना प्रविधी अधिकृतको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना !

विस्तृतमा...

कार्यालय सहयोगी पदको लागी दर्खास्त दिने सम्बन्धी सूचना !

कार्यालय सहयोगी पदको लागी दर्खास्त दिने सम्बन्धी सूचना !

विस्तृतमा...

कक्षा ८ को वार्षिक परिक्षाको नजिता प्रकाशन सम्बन्धमा !

कक्षा ८ को वार्षिक परिक्षाको नजिता प्रकाशन सम्बन्धमा !

विस्तृतमा...

युवा उद्यम व्यवसाय सम्बन्धी सूचना !

युवा उद्यम व्यवसाय सम्बन्धी सूचना !

विस्तृतमा...

टियोसेन्टी घाँसको बिउ नि:शुल्क वितरण गर्ने सम्बन्धी सूचना !

टियोसेन्टी घाँसको बिउ नि:शुल्क वितरण गर्ने सम्बन्धी सूचना !

विस्तृतमा...

नमुना युवा बाख्रा गाउँ सम्बन्धी सूचना !

नमुना युवा बाख्रा गाउँ सम्बन्धी सूचना !

विस्तृतमा...

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा !

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा !

विस्तृतमा...

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा !

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा !

विस्तृतमा...

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा !

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा !

विस्तृतमा...

आधारभूत तह (कक्षा-८) को वार्षिक परीक्षा सम्बन्धमा !

आधारभूत तह (कक्षा-८) को वार्षिक परीक्षा सम्बन्धमा !

विस्तृतमा...

शिक्षण सिकाईमा ICT को प्रयोग सम्बन्धी अनुदानका लागी प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !

शिक्षण सिकाईमा ICT को प्रयोग सम्बन्धी अनुदानका लागी प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !

विस्तृतमा...

पानी तथा स्वास्थ्य र सरसफाई सुविधा सहितको लागी शौचालय निर्माण अनुदानका लागी प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !

पानी तथा स्वास्थ्य र सरसफाई सुविधा सहितको लागी शौचालय निर्माण अनुदानका लागी प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !

विस्तृतमा...

विज्ञान प्रयोगशाला अनुदानको लागी प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !

विज्ञान प्रयोगशाला अनुदानको लागी प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !

विस्तृतमा...

पुस्तकालय स्थापना तथा व्यवस्थापन अनुदानका लागी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !

पुस्तकालय स्थापना तथा व्यवस्थापन अनुदानका लागी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !

विस्तृतमा...

आ.व. २०७५/७६ का लागि कृषी तर्फका कार्यक्रम बमोजिम अनुदानमा सञ्चालन गर्न इच्छुक दर्तावाला कृषक समुहले १५ दिन भित्र गाउँपालिका कार्यालयमा प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना !

आ.व. २०७५/७६ का लागि कृषी तर्फका कार्यक्रम बमोजिम अनुदानमा सञ्चालन गर्न इच्छुक दर्तावाला कृषक समुहले १५ दिन भित्र गाउँपालिका कार्यालयमा प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना !

विस्तृतमा...

कृषक समुहलाई व्यवसायिक र समुह पद्धति अनुरुप व्यवस्थित, प्रभावकारि, रुपमा सञ्चालन गरी कृषक क्षेत्रलाई सबल उद्देश्यले गाउँपालिकामा दर्तावाला कृषी समुहलाई सुचिकृत हुन र दर्ता नभएका समुहलाई दर्ता हुने सम्बन्धी सूचना !

कृषक समुहलाई व्यवसायिक र समुह पद्धति अनुरुप व्यवस्थित, प्रभावकारि, रुपमा सञ्चालन गरी कृषी क्षेत्रलाई सबल बनाउने उद्देश्यले गाउँपालिकामा दर्तावाला कृषी समुहलाई सुचिकृत हुन र दर्ता नभएका समुहलाई दर्ता हुने सम्बन्धी सूचना !

विस्तृतमा...

प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना !

प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना !

विस्तृतमा...

सुचीकृत निर्माण कम्पनी सम्बन्धमा !

सुचीकृत निर्माण कम्पनी सम्बन्धमा !

विस्तृतमा...

अ.हे.व.,अ.न.मि.,ल्याब असिष्टेन्ट र कार्यालय सहयोगी पदको लागी दर्खास्त दिनुहुन !

अ.हे.व.,अ.न.मि.,ल्याब असिष्टेन्ट र कार्यालय सहयोगी पदको लागी दर्खास्त दिनुहुन !

विस्तृतमा...

कम्प्युटर अपरेटर पदको लागी फेदीखोला गाउँपालिकाको सुचना !

कम्प्युटर अपरेटर पदको लागी फेदीखोला गाउँपालिकाको सुचना !

विस्तृतमा...

निर्माण व्यवसायिले आफ्नो हेभी इक्युपमेन्ट लगायत निर्माण साधनको सुचिकृत गर्ने बारे !

निर्माण व्यवसायिले आफ्नो हेभी इक्युपमेन्ट लगायत निर्माण साधनको सुचिकृत गर्ने बारे !

विस्तृतमा...

पुन:दरभाउ पत्र आव्हान सम्वन्धी सूचना |

पुन:दरभाउ पत्र आव्हान सम्वन्धी सूचना |

विस्तृतमा...

सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहिले नविकरण तथा नयाँ नाम दर्ता गर्ने बारे सूचना !

सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहिले नविकरण तथा नयाँ नाम दर्ता गर्ने बारे सूचना !

विस्तृतमा...

श्री कार्यपालिका सदस्य जयू (सबै) - बैठकमा उपस्थिति हुनुहुन बारे |

श्री कार्यपालिका सदस्य जयू (सबै) - बैठकमा उपस्थिति हुनुहुन बारे |

विस्तृतमा...

आ.व. २०७४/०७५ को जेठ महिनाको घटना दर्ता विवरण |

आ.व. २०७४/०७५ को जेठ महिनाको घटना दर्ता विवरण |

विस्तृतमा...

सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीले नविकरण तथा नयाँ नाम दर्ता गर्ने बारे सूचना |

सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीले नविकरण तथा नयाँ नाम दर्ता गर्ने बारे सूचना |

विस्तृतमा...

आ.व. २०७५/०७६, दरभाउ पत्र आव्हान सम्वन्धी सूचना

आ.व. २०७५/०७६, दरभाउ पत्र आव्हान सम्वन्धी सूचना

विस्तृतमा...

करार सेवामा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना |

करार सेवामा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना (हलुका सवारी चालक) |

विस्तृतमा...

स्वस्थ बालबालिका प्रतियोगितामा सहभागिताको लागी आवहान |

स्वस्थ बालबालिका प्रतियोगितामा सहभागिताको लागी आवहान |

विस्तृतमा...

उन्‍नत जातको बोका उपलब्ध गराउनुहुन आवहान |

उन्‍नत जातको बोका उपलब्ध गराउनुहुन आवहान |

विस्तृतमा...

गाउँसभामा उपस्थिति सम्बन्धमा |

गाउँसभामा उपस्थिति सम्बन्धमा |

विस्तृतमा...

फेदीखोला गाउँपालिकाका निर्वाचित जनप्रनितनिधीहरुले पदभार ग्रहण गरेको वर्षगाँठको अवसरमा गाउँपालिकाले हालसम्म गरेका काम कारवाहीहरु,जन गुनासोहरु, जनचाहना र सार्वजानिक सुनुवाईको कार्यक्रम सम्बन्धी सुचना !

प्रस्तुत विषयमा यस फेदीखोला गाउँपालिकाका निर्वाचित जनप्रनितनिधीहरुले पदभार ग्रहण गरेको वर्षगाँठको अवसरमा गाउँपालिकाले हालसम्म गरेका काम कारवाहीहरु,जन गुनासोहरु, जनचाहना र सार्वजनिक सुनुवाईको कार्यक्रम रहेको हुँदा सम्पूर्ण फेदीखोला गाउँपालिका बासी नागरीकहरुलाई तपशिलको मिति र स्थानमा उपस्थितिको लागि अनुरोध छ । तपशिल: मिति :- २०७५।०२।०९ गते बुधवार स्थान :- साना किसान सहकारीको हल, फेदीखोला गा.पा. स्याङ्जा । समय :- बिहान १०ः०० बजे ।

विस्तृतमा...

व्यवसाय दर्ता सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना |

व्यवसाय दर्ता सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना |

विस्तृतमा...

रनिङ कप फुटबल प्रतियोगितामा सहभागीको लागी आवेदन माग गरिएको सम्बन्धमा |

रनिङ कप फुटबल प्रतियोगितामा सहभागीको लागी आवेदन माग गरिएको सम्बन्धमा |

विस्तृतमा...

१० दिन भित्र कृषिको कार्यक्रमको लागी निवेदन दिने सम्बन्धमा |

१० दिन भित्र कृषिको कार्यक्रमको लागी निवेदन दिने सम्बन्धमा |

विस्तृतमा...

आधारभुत तह (कक्षा-८) को परिक्षा नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना |

आधारभुत तह (कक्षा-८) को परिक्षा नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना |

विस्तृतमा...

सवारी साधन खरिदका लागी सिलवन्दी बोलपत्र आवहानको सुचना |

सवारी साधन खरिदका लागी सिलवन्दी बोलपत्र आवहानको सुचना |

विस्तृतमा...

१० ‌+ २ पढेका गाउँबासीमा रोजगारको सुनौलो अवसर |

१० ‌+ २ पढेका गाउँबासीमा रोजगारको सुनौलो अवसर |

विस्तृतमा...

श्री गाउँ सभाका सदस्य जयू हरू- गाउँ सभामा उपस्थिति हुनुहुन बारे |

श्री कार्यपालिका सदस्य जयू हरु- बैठकमा उपस्थिति हुनुहुन बारे |

विस्तृतमा...

श्री कार्यपालिका सदस्य जयू हरु- बैठकमा उपस्थिति हुनुहुन बारे |

श्री कार्यपालिका सदस्य जयू हरु- बैठकमा उपस्थिति हुनुहुन बारे |

विस्तृतमा...

सहायक कम्प्युटर पदको प्रयोगातमक परिक्षा र अन्तरवार्ताको मिति र समय तोकीयको बारे |

सहायक कम्प्युटर पदको प्रयोगातमक परिक्षा र अन्तरवार्ताको मिति र समय तोकीयको बारे |

विस्तृतमा...

मोटरसाईकल खरिद तथा ढुवानी सम्बन्धी सिलबन्धी दरभाउपत्र स्वकृतीको सुचना

मोटरसाईकल खरिद तथा ढुवानी सम्बन्धी सिलबन्धी दरभाउपत्र स्वकृतीको सुचना

विस्तृतमा...

सफल आवेदकको लिखित परिक्षा तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना

सफल आवेदकको लिखित परिक्षा, अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना यस प्रकारको छ ।

विस्तृतमा...

सुचना प्रविधि अधिकृतको सर्टलिस्ट बारे

फेदीखोला गाउँपालिकाको विज्ञापन बमोजिम सुचना प्रविधि अधिकृतको लागि पर्न आएका दरखास्तहरु माथि तोकिएको बमोजिम आवश्यक छानबिन गर्दा तपशिलका व्यक्तिहरु सर्टलिस्टमा पर्नु भएकोले निम्नानुसारको मिति र समयमा अन्तरवार्ताको लागि उपस्थित हुनुहुन यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

विस्तृतमा...

सव इन्जिनियर करार सेवामा पदपुर्ति सम्बन्धि सूचना

यस गाउँकार्यपालिकामा तपशिल बमोजिमको पदमा करार नियुक्ति गर्नुपर्ने भएकोले निम्न योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुबाट यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र रितपुर्वकको आवेदन पेश गर्नुहुनको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

विस्तृतमा...

सुचना प्रविधि अधिकृत करार सेवा नियुक्त बारे

यस कार्यालयमा एक जना सूचना प्रविधि अधिकृतको आवश्यकता रहेकोले, योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुबाट यो सुचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र कार्यालय समयमा यस कार्यालयमा दरखास्त आह्वान गरिन्छ ।

विस्तृतमा...

आवास निर्माणका लागि दरखास्त पेश गर्ने सम्वधित सुचना

फेदीखोला जनता आवास कार्यालय अन्तरगत आवास निर्माणका लागि दरखास्त पेश गर्ने सम्वधित सुचना। दरखास्त मङ्सिर ४ गते सम्म गाउपालिकाको कार्यालयमा पेश गरिसक्नु पर्ने छ।

विस्तृतमा...
जनप्रतिनीधि/पदाधिकारी