English  ०६३-४०२०७३, ०६३-४०२०५३ ११ कात्तिक २०७७, मंगलबार
योजना/बजेट / योजना / आ.ब.०७६_७७

Notice: Undefined variable: subtyp in /home/phedikholamungov/public_html/page.php on line 261
राम्चेदेवी मन्दिरमा विधुत जडान
योजनास्थल वडा नं. ४ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा स्तर विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-700000 लागत अनुमान 787484 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. - अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-06-01 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-06-01 सम्पन्न मिति-2076-06-01 अध्यावधिक खर्च पहिलो किस्ता-210000 तेस्रो किस्ता-472500 कैफियत वित्तिय प्रगति :
प्रतिक्षालय चापाखेत ग्रामिण सडक निर्माण
योजनास्थल वडा नं. २ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-75000 लागत अनुमान 84766 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. - अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-07-17 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-07-17 सम्पन्न मिति-2076-07-17 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-73125 कैफियत वित्तिय प्रगति :
फेदीखोला मिरुडाडा काला भैरव ग्रामिण सडक
योजनास्थल वडा नं. २ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण र ढलान विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-2500000 लागत अनुमान 2788885 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. - अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-07-26 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-07-26 सम्पन्न मिति-2076-07-26 अध्यावधिक खर्च पहिलो किस्ता-822000 तेस्रो किस्ता-1637500 कैफियत वित्तिय प्रगति :
आगेकुना लामिस्वारा गदले खोरिया ग्रामिण सडक
योजनास्थल वडा नं. २ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण ÷ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-500000 लागत अनुमान 600242 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. - अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-08-01 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-08-01 सम्पन्न मिति-2076-08-01 अध्यावधिक खर्च पहिलो किस्ता-160000 तेस्रो किस्ता-327500 कैफियत वित्तिय प्रगति :
बौद्धतमु दामुदायिक भवन निर्माण
योजनास्थल वडा नं. ५ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा भवन स्तर नयाँ निर्माण ÷ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-200000 लागत अनुमान 262190 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. - अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-06-24 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-06-24 सम्पन्न मिति-2076-06-24 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-195000 कैफियत वित्तिय प्रगति :
तिजगित प्रतियोगिता कार्यक्रम
योजनास्थल वडा नं. ४ खरिद प्रकार कार्यक्रम संचालन सब विधा भवन स्तर नयाँ कार्यक्रम विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-50000 लागत अनुमान 55000 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 ठेक्का नं. - अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-05-10 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-05-10 सम्पन्न मिति-2076-05-10 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-50000 कैफियत वित्तिय प्रगति :
सिद्धार्थराजर्माग नौलाखेत ग्रामीण सडक निर्माण
योजनास्थल वडा नं. २ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण ÷ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-75000 लागत अनुमान 83796 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 ठेक्का नं. - अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-07-08 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-07-08 सम्पन्न मिति-2076-07-08 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-73125 कैफियत वित्तिय प्रगति :
कुविण्डे समाज भवन मर्मत
योजनास्थल वडा नं. १ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा भवन स्तर नयाँ निर्माण ÷ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-100000 लागत अनुमान 126300 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. - अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-09-14 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-09-14 सम्पन्न मिति-2076-09-14 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-97500 कैफियत वित्तिय प्रगति :
खत्रीरह सराङदी गाडाबास ग्रामीण सडक निर्माण
योजनास्थल वडा नं. २ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण ÷ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-200000 लागत अनुमान 228301 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. - अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-08-15 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-08-15 सम्पन्न मिति-2076-08-15 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-97500 कैफियत वित्तिय प्रगति :
जन आर्दश मा=वि= जग्गा चक्ला बन्दी
योजनास्थल वडा नं. ४ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा भवन स्तर नयाँ निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-500000 लागत अनुमान 546918 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. - अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-09-17 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-09-17 सम्पन्न मिति-2076-09-17 अध्यावधिक खर्च पहिलो किस्ता-160000 तेस्रो किस्ता-327500 कैफियत वित्तिय प्रगति :
लोलासरी खेलमैदान निर्माण
योजनास्थल वडा नं. ३ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा भवन स्तर नयाँ निर्माण ÷ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-100000 लागत अनुमान 109665 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. - अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-09-17 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-09-17 सम्पन्न मिति-2076-09-17 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-79500 कैफियत वित्तिय प्रगति :
भगवती आधारभुत विद्यालय खेल मैदान विस्तार
योजनास्थल वडा नं. ५ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा भवन स्तर नयाँ निर्माण ÷ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-300000 लागत अनुमान 325477 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. - अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-09-20 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-09-20 सम्पन्न मिति-2076-09-20 अध्यावधिक खर्च पहिलो किस्ता-95000 तेस्रो किस्ता-192800 कैफियत वित्तिय प्रगति :
चारघरे लोलासरी गोरेटो बाटो निर्माण
योजनास्थल वडा नं. ३ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा भवन स्तर नयाँ निर्माण ÷ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-200000 लागत अनुमान 218585 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. - अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-09-20 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-09-20 सम्पन्न मिति-2076-09-20 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-195000 कैफियत वित्तिय प्रगति :
स्थानचौर गोदार गाउँ बाहाटारी पौवा सर्केटारी ग्रा=स
योजनास्थल वडा नं. २ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण ÷ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-500000 लागत अनुमान 546444 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. - अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-08-21 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-08-21 सम्पन्न मिति-2076-08-21 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-487500 कैफियत वित्तिय प्रगति :
छेलोहाल्ने बाहाटारी बाटो मर्मत
योजनास्थल वडा नं. ४ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण ÷ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-50000 लागत अनुमान 54480 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. - अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-09-23 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-09-23 सम्पन्न मिति-2076-09-23 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-48750 कैफियत वित्तिय प्रगति :
चिप्लेटी पर्यटकीय स्थलमा शौचालय निर्माण
योजनास्थल वडा नं. ३ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-300000 लागत अनुमान 338534 सम्झौता रकम पालिका-38034 उपभोक्ता समिति-38034 जनश्रमदान-38034 उपभोक्ता समिति अ. - अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-09-21 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-09-21 सम्पन्न मिति-2076-09-21 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-221277 कैफियत वित्तिय प्रगति :
खडकेटारी खहरे ग्रामिण सडक निर्माण
योजनास्थल वडा नं. २ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नया निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-1500000 लागत अनुमान 1640764 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. - अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-09-13 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-09-13 सम्पन्न मिति-2076-09-13 अध्यावधिक खर्च पहिलो किस्ता-480000 तेस्रो किस्ता-900630 कैफियत वित्तिय प्रगति :
फेदीखोला मिरुडाडा कालाभैरव नुवाकोट सडक निर्माण
योजनास्थल वडा नं. २ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण ÷ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-1000000 पालिका-0 लागत अनुमान 1113706 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. - अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-09-28 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-09-28 सम्पन्न मिति-2076-09-28 अध्यावधिक खर्च पहिलो किस्ता-195000 तेस्रो किस्ता-771394 कैफियत वित्तिय प्रगति :
सिद्धार्थ राजर्माग जोगीस्थान सार्की गाउँ गोरेटो बाटो निर्माण
योजनास्थल वडा नं. २ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण ÷ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-100000 लागत अनुमान 108926 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. - अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-06-01 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-06-01 सम्पन्न मिति-2076-06-01 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-97500 कैफियत वित्तिय प्रगति :
बौद्ध तमु सामुदायिम भवनमा जाली भर्ने कार्य निर्माण
योजनास्थल वडा नं. ५ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा भवन स्तर नयाँ निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-500000 लागत अनुमान 609796 सम्झौता रकम पालिका-122696 उपभोक्ता समिति-122696 जनश्रमदान-122696 उपभोक्ता समिति अ. - अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-09-28 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-09-28 सम्पन्न मिति-2076-09-28 अध्यावधिक खर्च पहिलो किस्ता-160000 तेस्रो किस्ता-327500 कैफियत वित्तिय प्रगति :
देउराली गुरुङ्ग दाहा संस्कार स्थलमा ट्रस्ट निर्माण
योजनास्थल वडा नं. २ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा भवन स्तर नयाँ निर्माण ÷ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-150000 लागत अनुमान 184280 सम्झौता रकम पालिका-38030 उपभोक्ता समिति-38030 जनश्रमदान-38030 उपभोक्ता समिति अ. - अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-07-01 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-07-01 सम्पन्न मिति-2076-07-01 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-135380 कैफियत वित्तिय प्रगति :
खत्रीरहबाख्रे तिलस्वारा ग्रामीण सडक निर्माण
योजनास्थल वडा नं. २ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण _ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-300000 लागत अनुमान 325247 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-10-06 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-10-06 सम्पन्न मिति-2076-10-06 अध्यावधिक खर्च पहिलो किस्ता-95000 तेस्रो किस्ता-197500 कैफियत वित्तिय प्रगति :
खत्रीरहबाख्रे तिलस्वारा ग्रामीण सडक निर्माण
योजनास्थल वडा नं. २ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण ÷ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-300000 लागत अनुमान 325247 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-10-06 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-10-06 सम्पन्न मिति-2076-10-06 अध्यावधिक खर्च पहिलो किस्ता-95000 तेस्रो किस्ता-197500 कैफियत वित्तिय प्रगति :
पोखरी खडका गाउँ कर्मी डाडा मट्टिखान ग्रा=स मर्मत
योजनास्थल वडा नं. १ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण ÷ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-200000 लागत अनुमान 217033 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-10-06 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-10-06 सम्पन्न मिति-2076-10-06 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-195000 कैफियत वित्तिय प्रगति :
खहरे लामी खोरिया बडाचौर नया ट्रयाक निर्माण
योजनास्थल वडा नं. २ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-500000 लागत अनुमान 546179 सम्झौता रकम पालिका-58679 उपभोक्ता समिति-58679 जनश्रमदान-58679 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-10-05 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-10-05 सम्पन्न मिति-2076-10-05 अध्यावधिक खर्च पहिलो किस्ता-160000 तेस्रो किस्ता-327500 कैफियत वित्तिय प्रगति :
साउनेपानी पाती हाल्ना मोटर बाटो निर्माण
योजनास्थल वडा नं. ३ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण ÷ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-150000 लागत अनुमान 166365 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-09-14 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-09-14 सम्पन्न मिति-2076-09-14 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-143998 कैफियत वित्तिय प्रगति :
सुवेदी थोक छपालीथोक सडक मर्मत
योजनास्थल वडा नं. ४ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण ÷ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-150000 लागत अनुमान 162998 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-10-12 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-10-12 सम्पन्न मिति-2076-10-12 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-146250 कैफियत वित्तिय प्रगति :
साउथर चारघरे गोरेटो बाटो निर्माण
योजनास्थल वडा नं. ३ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण ÷ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-150000 लागत अनुमान 163593 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-10-12 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-10-12 सम्पन्न मिति-2076-10-12 अध्यावधिक खर्च पहिलो किस्ता-150000 तेस्रो किस्ता-140523 कैफियत वित्तिय प्रगति :
कमल जैसी मन्दिर निर्माण
योजनास्थल वडा नं. ५ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर निर्माण ÷ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-150000 लागत अनुमान 201387 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-10-15 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-10-15 सम्पन्न मिति-2076-10-15 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-146250 कैफियत वित्तिय प्रगति :
कोविजा कराम्दी माझ गाउँ खा=पा=योजना मर्मत
योजनास्थल वडा नं. ३ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा खानेपानी स्तर निर्माण ÷ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-50000 लागत अनुमान 55000 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-06-29 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-06-29 सम्पन्न मिति-2076-06-29 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-50000 कैफियत वित्तिय प्रगति :
छरछरे मन्दिर जाने सिंडी बाटो मर्मत
योजनास्थल वडा नं. १ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा खानेपानी स्तर मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-100000 लागत अनुमान 109204 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-10-19 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-10-19 सम्पन्न मिति-2076-10-19 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-97500 कैफियत वित्तिय प्रगति :
साल्मे समाज भवन निर्माण मर्मत
योजनास्थल वडा नं. १ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा भवन स्तर मर्मत ÷निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-100000 लागत अनुमान 100000 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-10-19 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-10-19 सम्पन्न मिति-2076-10-19 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-79363 कैफियत वित्तिय प्रगति :
फेदीखोला भाटखोला सिदाने पञ्चधाम सडक निर्माण
योजनास्थल वडा नं. ३ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर मर्मत निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-150000 लागत अनुमान 162637 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-10-20 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-10-20 सम्पन्न मिति-2076-10-20 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-146250 कैफियत वित्तिय प्रगति :
कुने खोला विश्वकर्मा टोल खा=पा= मर्मत
योजनास्थल वडा नं. ४ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा खानेपानी स्तर मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-50000 लागत अनुमान 55995 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-10-22 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-10-22 सम्पन्न मिति-2076-10-22 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-48750 कैफियत वित्तिय प्रगति :
पर्सेभाटी टोडके गैरारु सडक स्तर उन्नती
योजनास्थल वडा नं. ४ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर स्तर उन्नती विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-500000 लागत अनुमान 543515 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-10-23 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-10-23 सम्पन्न मिति-2076-10-23 अध्यावधिक खर्च पहिलो किस्ता-160000 तेस्रो किस्ता-327500 कैफियत वित्तिय प्रगति :
देउताको गहिरो डुम्रे खोला कलर्भट निर्माण
योजनास्थल वडा नं. ४ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण ÷ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-500000 लागत अनुमान 542698 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-10-26 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-10-26 सम्पन्न मिति-2076-10-26 अध्यावधिक खर्च पहिलो किस्ता-160000 तेस्रो किस्ता-292687 कैफियत वित्तिय प्रगति :
शिव मन्दिर भवन निर्माण
योजनास्थल वडा नं. २ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-200000 लागत अनुमान 225000 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-10-27 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-10-27 सम्पन्न मिति-2076-10-27 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-195000 कैफियत वित्तिय प्रगति :
सोलार जोडान कार्यक्रम
योजनास्थल वडा नं. ५ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-400000 लागत अनुमान 500000 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-10-07 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-10-07 सम्पन्न मिति-2076-10-07 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-400000 कैफियत वित्तिय प्रगति :
सिम्ले जलुके मुहान खा=पा योजना निर्माण
योजनास्थल वडा नं. २ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा खानेपानी स्तर नयाँ निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-500000 लागत अनुमान 626267 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-10-27 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-10-27 सम्पन्न मिति-2076-10-27 अध्यावधिक खर्च पहिलो किस्ता-160000 तेस्रो किस्ता-282381 कैफियत वित्तिय प्रगति :
ढाडा खा=पा= निर्माण
योजनास्थल वडा नं. १ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा खानेपानी स्तर निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-50000 लागत अनुमान 65000 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-10-29 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-10-29 सम्पन्न मिति-2076-10-29 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-48750 कैफियत वित्तिय प्रगति :
राहुल खोला खा=पा मर्मत
योजनास्थल वडा नं. ४ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा खानेपानी स्तर निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-200000 लागत अनुमान 222366 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-01 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-01 सम्पन्न मिति-2076-11-01 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-174928 कैफियत वित्तिय प्रगति :
मट्टिखान शिशु स्याहार देखि बहुउदेश्यीय भवन जाने सडक निर्माण
योजनास्थल वडा नं. १ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-100000 लागत अनुमान 108931 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-04 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-04 सम्पन्न मिति-2076-11-04 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-97500 कैफियत वित्तिय प्रगति :
फर्निचर खरिद मिजार समुह
योजनास्थल वडा नं. ४ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-50000 लागत अनुमान 55000 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-05 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-05 सम्पन्न मिति-2076-11-05 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-50000 कैफियत वित्तिय प्रगति :
फर्सेभाटी देखि डाडा गाउँ सम्म गोरेटो बाटो निर्माण
योजनास्थल वडा नं. १ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण ÷ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-100000 लागत अनुमान 107065 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-05 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-05 सम्पन्न मिति-2076-11-05 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-97500 कैफियत वित्तिय प्रगति :
मागमा आधारित विउ विजन खरिद
योजनास्थल वडा नं. ४ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर खरिद विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-80000 लागत अनुमान 88000 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-10-07 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-10-07 सम्पन्न मिति-2076-10-07 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-80000 कैफियत वित्तिय प्रगति :
कृषि उपज बजार व्यवस्थापन सहकारी संस्था कोल्ड स्टोर डिटिल बोर्ड निर्माण
योजनास्थल वडा नं. १ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नया निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-1376477 लागत अनुमान 1376477 सम्झौता रकम पालिका-37511 उपभोक्ता समिति-37511 जनश्रमदान-37511 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-08-16 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-08-16 सम्पन्न मिति-2076-08-16 अध्यावधिक खर्च पहिलो किस्ता-450000 तेस्रो किस्ता-888966 कैफियत वित्तिय प्रगति :
दरबार चोक आमा समुह भवनमा शौचालय निर्माण
योजनास्थल वडा नं. ४ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा भवन स्तर नया निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-50000 लागत अनुमान 56081 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-11 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-11 सम्पन्न मिति-2076-11-11 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-48750 कैफियत वित्तिय प्रगति :
सुरक्षा व्यवस्थापन फेदीखोला
योजनास्थल वडा नं. २ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा भवन स्तर नया निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-200000 लागत अनुमान 217781 सम्झौता रकम पालिका-27781 उपभोक्ता समिति-27781 जनश्रमदान-27781 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-09-03 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-09-03 सम्पन्न मिति-2076-09-03 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-195000 कैफियत वित्तिय प्रगति :
ठाडा चौर खेल मैदान निर्माण
योजनास्थल वडा नं. ४ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा भवन स्तर नया निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-50000 लागत अनुमान 54600 सम्झौता रकम पालिका-5850 उपभोक्ता समिति-5850 जनश्रमदान-5850 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-12 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-12 सम्पन्न मिति-2076-11-12 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-48750 कैफियत वित्तिय प्रगति :
वडा कार्यालयबाट गैरारु सम्म जोडने मोटर बाटो स्तर उन्नती
योजनास्थल वडा नं. ४ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर स्तर उन्नती विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-150000 लागत अनुमान 164734 सम्झौता रकम पालिका-18484 उपभोक्ता समिति-18484 जनश्रमदान-18484 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-11 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-11 सम्पन्न मिति-2076-11-11 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-146250 कैफियत वित्तिय प्रगति :
सार्की गाउँ खा=पा साई डाडा
योजनास्थल वडा नं. २ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा खानेपानी स्तर नया निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-100000 लागत अनुमान 110196 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-14 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-14 सम्पन्न मिति-2076-11-14 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-97500 कैफियत वित्तिय प्रगति :
कृषि सम्बन्धी तालिम कार्यक्रम
योजनास्थल वडा नं. ५ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा खानेपानी स्तर तालिम कार्यक्रम विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-300000 लागत अनुमान 110000 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-10-05 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-10-05 सम्पन्न मिति-2076-10-05 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-100000 कैफियत वित्तिय प्रगति :
भूमेस्थान मन्दिरमा जग्गा चक्ला बन्दी घेराबार निर्माण
योजनास्थल वडा नं. ४ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा खानेपानी स्तर मठ मन्दिर निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-150000 लागत अनुमान 165014 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-14 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-14 सम्पन्न मिति-2076-11-14 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-146250 कैफियत वित्तिय प्रगति :
रामकोट दलित समाज भवन मर्मत
योजनास्थल वडा नं. १ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा भवन स्तर मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-100000 लागत अनुमान 122321 सम्झौता रकम पालिका-24821 उपभोक्ता समिति-24821 जनश्रमदान-24821 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-18 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-18 सम्पन्न मिति-2076-11-18 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-56091 कैफियत वित्तिय प्रगति :
वडा कार्यालय देखि छपालीथोक सम्म मोटर बाटो निर्माण
योजनास्थल वडा नं. ४ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-150000 लागत अनुमान 164135 सम्झौता रकम पालिका-17885 उपभोक्ता समिति-17885 जनश्रमदान-17885 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-18 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-18 सम्पन्न मिति-2076-11-18 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-142144 कैफियत वित्तिय प्रगति :
टुटे खामुहाले खा=पा मर्मत
योजनास्थल वडा नं. ४ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा खानेपानी स्तर मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-50000 लागत अनुमान 56558 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-14 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-14 सम्पन्न मिति-2076-11-14 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-42043 कैफियत वित्तिय प्रगति :
समाज मिलन आमा समुह भवनमा शौचालय निर्माण
योजनास्थल वडा नं. ४ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा भवन स्तर निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-50000 लागत अनुमान 62390 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-18 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-18 सम्पन्न मिति-2076-11-18 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-42043 कैफियत वित्तिय प्रगति :
ल्वागेबारी देखि झाङक्री सम्म गो=बा=निर्माण
योजनास्थल वडा नं. ५ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा भवन स्तर नया निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-100000 लागत अनुमान 108933 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-19 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-19 सम्पन्न मिति-2076-11-19 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-97500 कैफियत वित्तिय प्रगति :
सानी पधेंरा देखि कुवा जाने गा=पा निर्माण
योजनास्थल वडा नं. १ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा भवन स्तर नया निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-200000 लागत अनुमान 229948 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-16 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-16 सम्पन्न मिति-2076-11-16 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-195000 कैफियत वित्तिय प्रगति :
हिमाल चुली आमा समुह भवन शौचालय निर्माण
योजनास्थल वडा नं. ४ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा भवन स्तर नया निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-50000 लागत अनुमान 62170 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-19 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-19 सम्पन्न मिति-2076-11-19 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-48750 कैफियत वित्तिय प्रगति :
शितल डाडा आमा समुह भवन मर्मत
योजनास्थल वडा नं. ४ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा भवन स्तर मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-100000 लागत अनुमान 108610 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-19 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-19 सम्पन्न मिति-2076-11-19 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-94941 कैफियत वित्तिय प्रगति :
जैंसी डाडा कृषक समुह भवनमा विद्युत जडान
योजनास्थल वडा नं. ४ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा भवन स्तर निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-50000 लागत अनुमान 70000 सम्झौता रकम पालिका-5000 उपभोक्ता समिति-5000 जनश्रमदान-5000 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-20 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-20 सम्पन्न मिति-2076-11-20 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-50000 कैफियत वित्तिय प्रगति :
गोल्डेन हिल युवा क्लव भवन निर्माण
योजनास्थल वडा नं. १ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा भवन स्तर नया निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-150000 लागत अनुमान 187375 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-10-10 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-10-10 सम्पन्न मिति-2076-10-10 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-146250 कैफियत वित्तिय प्रगति :
चारघरे तमु समाज मसान घाट निर्माण
योजनास्थल वडा नं. १ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा भवन स्तर नया निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-100000 लागत अनुमान 108915 सम्झौता रकम पालिका-11415 उपभोक्ता समिति-11415 जनश्रमदान-11415 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-22 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-22 सम्पन्न मिति-2076-11-22 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-97500 कैफियत वित्तिय प्रगति :
टरेल थोक खा=पा योजना मर्मत
योजनास्थल वडा नं. ४ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा खानेपानी स्तर मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-50000 लागत अनुमान 59375 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-22 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-22 सम्पन्न मिति-2076-11-22 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-48750 कैफियत वित्तिय प्रगति :
राधा हरिहर मन्दिरमा शौचालय निर्माण
योजनास्थल वडा नं. ४ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा खानेपानी स्तर निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-50000 लागत अनुमान 55000 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-22 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-22 सम्पन्न मिति-2076-11-22 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-48750 कैफियत वित्तिय प्रगति :
सार्की गाउँ जुके पानी गो=बा= निर्माण
योजनास्थल वडा नं. २ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा खानेपानी स्तर निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-100000 लागत अनुमान 108494 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-10-22 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-10-22 सम्पन्न मिति-2076-10-22 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-96587 कैफियत वित्तिय प्रगति :
वडा स्तरीय भलिवल प्रतियोगिता कार्यक्रम
योजनास्थल वडा नं. ४ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा खानेपानी स्तर कार्यक्रम संचालन विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-70000 लागत अनुमान 75000 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-14 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-14 सम्पन्न मिति-2076-11-14 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-70000 कैफियत वित्तिय प्रगति :
पर्सेभाटी कुनेखोला खा=पा मर्मत
योजनास्थल वडा नं. १ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा खानेपानी स्तर नयाँ निर्माण ÷ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-100000 लागत अनुमान 118165 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-23 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-23 सम्पन्न मिति-2076-11-23 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-97500 कैफियत वित्तिय प्रगति :
लामाचौर सिमल बोट गो=बा निर्माण
योजनास्थल वडा नं. ३ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा खानेपानी स्तर नयाँ निर्माण ÷ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-200000 लागत अनुमान 218315 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-23 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-23 सम्पन्न मिति-2076-11-23 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-195000 कैफियत वित्तिय प्रगति :
पुलको मुख पक्की बाटो निर्माण
योजनास्थल वडा नं. ३ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-50000 लागत अनुमान 55403 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-27 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-27 सम्पन्न मिति-2076-11-27 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-48750 कैफियत वित्तिय प्रगति :
फेदीखोला सिरस्वारा देउराली नुवाकोट ग्रा=स निर्माण
योजनास्थल वडा नं. २ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण ÷ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-100000 लागत अनुमान 111913 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-10-13 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-10-13 सम्पन्न मिति-2076-10-13 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-93418 कैफियत वित्तिय प्रगति :
सर्केटारी गलेम पञ्चासे सडक मर्मत
योजनास्थल वडा नं. ४ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण ÷ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-200000 लागत अनुमान 224198 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-10 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-10 सम्पन्न मिति-2076-11-10 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-195000 कैफियत वित्तिय प्रगति :
फर्निचर एण्ड फिक्चर्स जनप्रिय मा=वि
योजनास्थल वडा नं. ३ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-100000 लागत अनुमान 110000 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-27 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-27 सम्पन्न मिति-2076-11-27 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-97500 कैफियत वित्तिय प्रगति :
पर्यटकीय स्थल ईन्द्र मन्दिर मर्मत
योजनास्थल वडा नं. १ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण ÷ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-300000 लागत अनुमान 325290 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-20 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-20 सम्पन्न मिति-2076-11-20 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-292500 कैफियत वित्तिय प्रगति :
पोखरी खडका गाउँ कर्मी डाडा मट्टिखान पोखरा लेखनाथ सडक निर्माण
योजनास्थल वडा नं. १ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-800000 लागत अनुमान 868579 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-28 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-28 सम्पन्न मिति-2076-11-28 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-780000 कैफियत वित्तिय प्रगति :
कर्मी डाडाँ समाज घर मर्मत
योजनास्थल वडा नं. १ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा भवन स्तर मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-100000 लागत अनुमान 124941 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-28 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-28 सम्पन्न मिति-2076-11-28 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-97500 कैफियत वित्तिय प्रगति :
डडारु खा=पा= मर्मत
योजनास्थल वडा नं. ४ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा खानेपानी स्तर मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-140000 लागत अनुमान 153309 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-28 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-28 सम्पन्न मिति-2076-11-28 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-136500 कैफियत वित्तिय प्रगति :
कराम्दी सामुदायीक भवन निर्माण
योजनास्थल वडा नं. ३ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा भवन स्तर नयाँ निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-150000 लागत अनुमान 187536 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-29 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-29 सम्पन्न मिति-2076-11-29 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-146250 कैफियत वित्तिय प्रगति :
ठूलास्वारा खा=पा टंकी निर्माण
योजनास्थल वडा नं. ३ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा खानेपानी स्तर नयाँ निर्माण ÷ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-60000 लागत अनुमान 66575 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-20 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-20 सम्पन्न मिति-2076-11-20 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-50984 कैफियत वित्तिय प्रगति :
देउराली प्रा=वि थापाटोल ग्रामिण सडक
योजनास्थल वडा नं. २ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण ÷ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-100000 लागत अनुमान 114017 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-30 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-30 सम्पन्न मिति-2076-11-30 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-97500 कैफियत वित्तिय प्रगति :
पुलको मुख थाउने डाडाँ काउले चउर ग्रा=स=नि
योजनास्थल वडा नं. ३ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-200000 लागत अनुमान 224538 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-30 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-30 सम्पन्न मिति-2076-11-30 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-182665 कैफियत वित्तिय प्रगति :
पारीकावारीसहुथर समरेस मोटर बाटो निर्माण
योजनास्थल वडा नं. ३ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-400000 लागत अनुमान 435206 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-30 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-30 सम्पन्न मिति-2076-11-30 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-390000 कैफियत वित्तिय प्रगति :
पारिकाबारि साउथर सम्रेश मोटर बाटो निर्माण
योजनास्थल वडा नं. ३ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण ÷ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-400000 लागत अनुमान 435206 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-30 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-30 सम्पन्न मिति-2076-11-30 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-390000 कैफियत वित्तिय प्रगति :
श्रीखोरथापे आ=वि= वास समेतको तिनकोठ शौचालय निर्माण
योजनास्थल वडा नं. १ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-700000 लागत अनुमान 765527 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-30 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-30 सम्पन्न मिति-2076-11-30 अध्यावधिक खर्च पहिलो किस्ता-225000 तेस्रो किस्ता-85721 कैफियत वित्तिय प्रगति :
अयरपानी होमस्टे व्यवस्थापन
योजनास्थल वडा नं. १ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-100000 लागत अनुमान 112266 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-30 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-30 सम्पन्न मिति-2076-11-30 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-98250 कैफियत वित्तिय प्रगति :
मैदान तोरजा तथा सिचाइ कुलो निर्माण
योजनास्थल वडा नं. ५ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सिचाई स्तर नयाँ निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-250000 लागत अनुमान 275113 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-12-03 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-12-03 सम्पन्न मिति-2076-12-03 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-237950 कैफियत वित्तिय प्रगति :
कुबिन्डे कोलाका चौर गुर्दुम ग्रा.स निर्माण मर्मत
योजनास्थल वडा नं. १ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण _ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-100000 लागत अनुमान 109465 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-12-03 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-12-03 सम्पन्न मिति-2076-12-03 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-97500 कैफियत वित्तिय प्रगति :
बसेली खोला दम्लाक खा=पा मर्मत
योजनास्थल वडा नं. ३ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा खानेपानी स्तर नयाँ निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-320000 लागत अनुमान 396175 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-12-02 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-12-02 सम्पन्न मिति-2076-12-02 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-307320 कैफियत वित्तिय प्रगति :
पकेट क्षेत्रबाट उत्पादित मकै बीउ बजारीकरण
योजनास्थल वडा नं. ४ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा खानेपानी स्तर नयाँ निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-100000 लागत अनुमान 110000 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-12-08 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-12-08 सम्पन्न मिति-2076-12-08 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-100000 कैफियत वित्तिय प्रगति :
जनजागृत आमा समुह भवन निर्माण
योजनास्थल वडा नं. २ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा भवन स्तर नयाँ निर्माण ÷ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-200000 लागत अनुमान 245998 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-01 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-01 सम्पन्न मिति-2076-11-01 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-195000 कैफियत वित्तिय प्रगति :
सिद्धार्थ बहुमुखी क्याम्पस गेट निमार्ण
योजनास्थल वडा नं. २ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा भवन स्तर नयाँ निर्माण विनियोजित बजेट संघ-1000000 प्रदेश-0 पालिका-0 लागत अनुमान 1084519 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-21 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-21 सम्पन्न मिति-2076-11-21 अध्यावधिक खर्च पहिलो किस्ता-321000 कैफियत वित्तिय प्रगति :
कृषि उपज संक्लन केन्द्र सर्केटारी भौतिक पूर्वाधार निमार्ण
योजनास्थल वडा नं. १ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा भवन स्तर नयाँ निर्माण ÷ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-300000 लागत अनुमान 337105 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-16 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-16 सम्पन्न मिति-2076-11-16 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-288779 कैफियत वित्तिय प्रगति :
मदन स्र्मती भवन निर्माण
योजनास्थल वडा नं. २ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा भवन स्तर नयाँ निर्माण विनियोजित बजेट संघ-2000000 प्रदेश-0 पालिका-0 लागत अनुमान 2173575 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-12-05 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-12-05 सम्पन्न मिति-2076-12-05 अध्यावधिक खर्च पहिलो किस्ता-660000 कैफियत वित्तिय प्रगति :
सिद्धार्थ मा=वि शौचालय निमार्ण
योजनास्थल वडा नं. २ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा भवन स्तर नयाँ निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-700000 लागत अनुमान 767305 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-06 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-06 सम्पन्न मिति-2076-11-06 अध्यावधिक खर्च पहिलो किस्ता-225000 कैफियत वित्तिय प्रगति :
ब्याडको पाखा देखी डाडाँ खेत जोडने कृषि ग्रा=स
योजनास्थल वडा नं. १ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण ÷ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-350000 लागत अनुमान 380641 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-06 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-06 सम्पन्न मिति-2076-11-06 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-341250 कैफियत वित्तिय प्रगति :
नमुना तरकारी पकेट क्षेत्र निर्माण
योजनास्थल वडा नं. २ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-400000 लागत अनुमान 440000 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-12-05 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-12-05 सम्पन्न मिति-2076-12-05 अध्यावधिक खर्च पहिलो किस्ता-232000 तेस्रो किस्ता-268000 कैफियत वित्तिय प्रगति :
बाहाटारी सर्केटारी ग्रा=स निर्माण
योजनास्थल वडा नं. २ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण ÷ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-300000 लागत अनुमान 500626 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-01-23 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-01-23 सम्पन्न मिति-2077-01-23 अध्यावधिक खर्च पहिलो किस्ता-160000 तेस्रो किस्ता-375500 कैफियत वित्तिय प्रगति :
सिद्धार्थ बहुमुखी क्याम्पस शौचालय निर्माण
योजनास्थल वडा नं. २ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-700000 लागत अनुमान 761868 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-26 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-26 सम्पन्न मिति-2076-11-26 अध्यावधिक खर्च पहिलो किस्ता-225000 तेस्रो किस्ता-223967 कैफियत वित्तिय प्रगति :
मौरी पकेट क्षेत्र निर्धारण हरियाली कृषक समुह
योजनास्थल वडा नं. १ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-300000 लागत अनुमान 6000000 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-21 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-21 सम्पन्न मिति-2076-11-21 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-240000 कैफियत वित्तिय प्रगति :
चनौटे सामुदायीक भवन निर्माण
योजनास्थल वडा नं. २ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा भवन स्तर नयाँ निर्माण ÷ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-100000 लागत अनुमान 121991 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-14 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-14 सम्पन्न मिति-2076-11-14 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-97500 कैफियत वित्तिय प्रगति :
पिपले ठुलाडीही क्रिकेट खेलमैदान निर्माण
योजनास्थल वडा नं. ३ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा भवन स्तर नया निर्माण विनियोजित बजेट संघ-4000000 प्रदेश-0 पालिका-1000000 लागत अनुमान 5425480 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-01-28 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-01-28 सम्पन्न मिति-2077-01-28 अध्यावधिक खर्च पहिलो किस्ता-975000 तेस्रो किस्ता-2577974 कैफियत वित्तिय प्रगति :
जनजागरण आमा समुह शौचालय निर्माण
योजनास्थल वडा नं. २ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा भवन स्तर नया निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-100000 लागत अनुमान 145898 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-01 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-01 सम्पन्न मिति-2076-11-01 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-97500 कैफियत वित्तिय प्रगति :
गौरा पार्वती आमा समुह शौचालय निर्माण
योजनास्थल वडा नं. ४ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा भवन स्तर नया निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-50000 लागत अनुमान 56370 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-01-08 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-01-08 सम्पन्न मिति-2077-01-08 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-48750 कैफियत वित्तिय प्रगति :
जनजागृति आमा समुह भवन निर्माण
योजनास्थल वडा नं. २ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा भवन स्तर नया निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-300000 लागत अनुमान 548179 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-01-31 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-01-31 सम्पन्न मिति-2077-01-31 अध्यावधिक खर्च पहिलो किस्ता-165000 तेस्रो किस्ता-330500 कैफियत वित्तिय प्रगति :
शिव शक्ति कृषि समुह मौरी पालन कार्यक्रम
योजनास्थल वडा नं. १ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा भवन स्तर नया निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-100000 लागत अनुमान 200000 सम्झौता रकम पालिका-100000 उपभोक्ता समिति-100000 जनश्रमदान-100000 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-02-02 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-02-02 सम्पन्न मिति-2077-02-02 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-100000 कैफियत वित्तिय प्रगति :
भिरस्वारा कृषक समुह मौरीपालन कार्यक्रम
योजनास्थल वडा नं. १ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा भवन स्तर नया निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-100000 लागत अनुमान 200000 सम्झौता रकम पालिका-100000 उपभोक्ता समिति-100000 जनश्रमदान-100000 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-02-02 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-02-02 सम्पन्न मिति-2077-02-02 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-100000 कैफियत वित्तिय प्रगति :
शौचालय निर्माण आमा समुह गौरापार्वती
योजनास्थल वडा नं. ४ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा भवन स्तर नया निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-50000 लागत अनुमान 59360 सम्झौता रकम पालिका-7620 उपभोक्ता समिति-7620 जनश्रमदान-7620 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-06 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-06 सम्पन्न मिति-2076-11-06 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-50000 कैफियत वित्तिय प्रगति :
गहतेरा मुहान पल्लावारी ढाडापारी सिंचाई योजना
योजनास्थल वडा नं. ३ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सिचाई स्तर नया निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-150000 लागत अनुमान 184105 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-02-01 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-02-01 सम्पन्न मिति-2077-02-01 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-139476 कैफियत वित्तिय प्रगति :
पातिहाल्ना ठुलाडिही गो=बाटो निर्माण
योजनास्थल वडा नं. ३ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सिचाई स्तर नया निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-100000 लागत अनुमान 108938 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-02-04 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-02-04 सम्पन्न मिति-2077-02-04 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-97500 कैफियत वित्तिय प्रगति :
डहरे कराम्दी गो=बा= निर्माण
योजनास्थल वडा नं. ३ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सिचाई स्तर नया निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-150000 लागत अनुमान 161298 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-21 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-21 सम्पन्न मिति-2076-11-21 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-146250 कैफियत वित्तिय प्रगति :
साना किसान कृषि सहकारी भवन
योजनास्थल वडा नं. २ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा भवन स्तर निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-500000 लागत अनुमान 833334 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-02-06 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-02-06 सम्पन्न मिति-2077-02-06 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-803936 कैफियत वित्तिय प्रगति :
वडा कार्यालय खा,पा, मर्मत
योजनास्थल वडा नं. ४ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा खानेपानी स्तर नया निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-25000 लागत अनुमान 30000 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-12-18 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-12-18 सम्पन्न मिति-2076-12-18 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-25000 कैफियत वित्तिय प्रगति :
कुखुरेखोला लामाचौर सिंचाई योजना
योजनास्थल वडा नं. २ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सिचाई स्तर नया निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-150000 लागत अनुमान 180000 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-02-08 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-02-08 सम्पन्न मिति-2077-02-08 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-146250 कैफियत वित्तिय प्रगति :
जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र निर्माण
योजनास्थल वडा नं. २ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा भवन स्तर नया निर्माण विनियोजित बजेट संघ-1100000 प्रदेश-0 पालिका-0 लागत अनुमान 1192513 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-02-08 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-02-08 सम्पन्न मिति-2077-02-08 अध्यावधिक खर्च पहिलो किस्ता-353000 तेस्रो किस्ता-719500 कैफियत वित्तिय प्रगति :
डुम्रेखोला कल्याहा खा.पा योजना मर्मत
योजनास्थल वडा नं. ४ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा खानेपानी स्तर नयाँ निर्माण _ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-150000 लागत अनुमान 162763 सम्झौता रकम पालिका-16516 उपभोक्ता समिति-16516 जनश्रमदान-16516 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-09-23 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-09-23 सम्पन्न मिति-2076-09-23 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-135441 कैफियत वित्तिय प्रगति :
पुष्प खेती विस्तार
योजनास्थल वडा नं. ४ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा खानेपानी स्तर नया निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-100000 लागत अनुमान 200000 सम्झौता रकम पालिका-100000 उपभोक्ता समिति-100000 जनश्रमदान-100000 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-02-06 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-02-06 सम्पन्न मिति-2077-02-06 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-100000 कैफियत वित्तिय प्रगति :
कोल्डाडा रुमटा गो.बाटो निर्माण
योजनास्थल वडा नं. ३ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा खानेपानी स्तर नयाँ निर्माण _ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-200000 लागत अनुमान 200000 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-01-13 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-01-13 सम्पन्न मिति-2077-01-13 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-27700 कैफियत वित्तिय प्रगति :
खत्रीरहबाख्रे तिल स्वारा ग्रा. स.
योजनास्थल वडा नं. २ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नया निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-400000 लागत अनुमान 666667 सम्झौता रकम पालिका-266667 उपभोक्ता समिति-266667 जनश्रमदान-266667 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-01-26 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-01-26 सम्पन्न मिति-2077-01-26 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-647838 कैफियत वित्तिय प्रगति :
श्रीखहरे आधारभूत विद्यालयभवन निर्माण
योजनास्थल वडा नं. २ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा भवन स्तर नया निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-400000 लागत अनुमान 653410 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-02-16 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-02-16 सम्पन्न मिति-2077-02-16 अध्यावधिक खर्च पहिलो किस्ता-214000 तेस्रो किस्ता-393756 कैफियत वित्तिय प्रगति :
अमोरसेवा बालगृह संचालन व्यवस्थापन
योजनास्थल वडा नं. १ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा भवन स्तर संचालन विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-200000 लागत अनुमान 220000 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-10-05 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-10-05 सम्पन्न मिति-2076-10-05 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-200000 कैफियत वित्तिय प्रगति :
धनाको पधेंरा देखि सुवेदीथोक साना सिंचाई मर्मत निर्माण
योजनास्थल वडा नं. ४ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सिचाई स्तर नयाँ निर्माण _ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-150000 लागत अनुमान 183628 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-02-19 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-02-19 सम्पन्न मिति-2077-02-19 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-135867 कैफियत वित्तिय प्रगति :
खहरे लामिखोरिया बडाचौर ग्रामिण सडक निर्माण
योजनास्थल वडा नं. २ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण _ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-300000 लागत अनुमान 500000 सम्झौता रकम पालिका-200000 उपभोक्ता समिति-200000 जनश्रमदान-200000 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-01-24 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-01-24 सम्पन्न मिति-2077-01-24 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-315859 कैफियत वित्तिय प्रगति :
फेदीखोला केन्द्र चक्रपथ निर्माण
योजनास्थल वडा नं. २ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण _ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-3900000 लागत अनुमान 4228481 सम्झौता रकम पालिका-425981 उपभोक्ता समिति-425981 जनश्रमदान-425981 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-01-24 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-01-24 सम्पन्न मिति-2077-01-24 अध्यावधिक खर्च पहिलो किस्ता-1250000 तेस्रो किस्ता-2448032 कैफियत वित्तिय प्रगति :
रामकोट कृषक समुह पुष्प खेती प्रवर्धन
योजनास्थल वडा नं. १ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर निर्माण विस्तार विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-100000 लागत अनुमान 150000 सम्झौता रकम पालिका-50000 उपभोक्ता समिति-50000 जनश्रमदान-50000 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-02-18 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-02-18 सम्पन्न मिति-2077-02-18 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-100000 कैफियत वित्तिय प्रगति :
बेसीखोला सर्केटारी फाट सिंचाई योजना
योजनास्थल वडा नं. १ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सिचाई स्तर नयाँ निर्माण _ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-150000 लागत अनुमान 190000 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-02-18 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-02-18 सम्पन्न मिति-2077-02-18 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-150000 कैफियत वित्तिय प्रगति :
सर्केटारी गलेम पञ्चासे ग्रामिण सडक
योजनास्थल वडा नं. ४ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण _ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-500000 लागत अनुमान 833334 सम्झौता रकम पालिका-333334 उपभोक्ता समिति-333334 जनश्रमदान-333334 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-02-10 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-02-10 सम्पन्न मिति-2077-02-10 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-820834 कैफियत वित्तिय प्रगति :
फेदीखोला रंगशाला निर्माण
योजनास्थल वडा नं. २ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण _ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-2000000 पालिका-0 लागत अनुमान 2167348 सम्झौता रकम पालिका-218348 उपभोक्ता समिति-218348 जनश्रमदान-218348 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-02-20 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-02-20 सम्पन्न मिति-2077-02-20 अध्यावधिक खर्च पहिलो किस्ता-690000 तेस्रो किस्ता-1137412 कैफियत वित्तिय प्रगति :
साउनेपानी पातीहाल्ना मोटर बाटो निर्माण
योजनास्थल वडा नं. ३ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण _ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-300000 लागत अनुमान 325770 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-03-01 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-03-01 सम्पन्न मिति-2077-03-01 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-287055 कैफियत वित्तिय प्रगति :
बाहय खोप निर्माण
योजनास्थल वडा नं. २ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नया निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-350000 लागत अनुमान 380020 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-03-03 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-03-03 सम्पन्न मिति-2077-03-03 अध्यावधिक खर्च पहिलो किस्ता-150000 तेस्रो किस्ता-226250 कैफियत वित्तिय प्रगति :
जैसिडाडा देउराली गा,स, सोलिग
योजनास्थल वडा नं. ४ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नया निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-300000 लागत अनुमान 298060 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-01-25 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-01-25 सम्पन्न मिति-2077-01-25 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-297000 कैफियत वित्तिय प्रगति :
कुखुरेखोला ओधेमारे मिरुडाडा ग्रा,स,
योजनास्थल वडा नं. २ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नया निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-300000 लागत अनुमान 489616 सम्झौता रकम पालिका-200000 उपभोक्ता समिति-200000 जनश्रमदान-200000 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-01-29 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-01-29 सम्पन्न मिति-2077-01-29 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-489616 कैफियत वित्तिय प्रगति :
सार्कीगाउ पंचौलिभीर गो,बा,नि,
योजनास्थल वडा नं. २ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण _ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-200000 लागत अनुमान 200255 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2044-02-04 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2044-02-04 सम्पन्न मिति-2044-02-04 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-198000 कैफियत वित्तिय प्रगति :
श्रमीक कृषक समुह ताजा तरकारी उत्पादन,हाइटेक नर्सरी निर्माण
योजनास्थल वडा नं. ३ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण _ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-2000000 प्रदेश-0 पालिका-0 लागत अनुमान 2700000 सम्झौता रकम पालिका-700000 उपभोक्ता समिति-700000 जनश्रमदान-700000 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-03-05 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-03-05 सम्पन्न मिति-2077-03-05 अध्यावधिक खर्च पहिलो किस्ता-429000 तेस्रो किस्ता-1571000 कैफियत वित्तिय प्रगति :
श्रमीक कृषक समुह ताजा तरकारी उत्पादन,हाइटेक नर्सरी निर्माण
योजनास्थल वडा नं. ३ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण _ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-2000000 प्रदेश-0 पालिका-0 लागत अनुमान 2700000 सम्झौता रकम पालिका-700000 उपभोक्ता समिति-700000 जनश्रमदान-700000 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-03-05 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-03-05 सम्पन्न मिति-2077-03-05 अध्यावधिक खर्च पहिलो किस्ता-429000 तेस्रो किस्ता-1571000 कैफियत वित्तिय प्रगति :
श्रमीक कृषक समुह ताजा तरकारी उत्पादन,हाइटेक नर्सरी निर्माण
योजनास्थल वडा नं. ३ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण _ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-2000000 प्रदेश-0 पालिका-0 लागत अनुमान 2700000 सम्झौता रकम पालिका-700000 उपभोक्ता समिति-700000 जनश्रमदान-700000 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-03-05 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-03-05 सम्पन्न मिति-2077-03-05 अध्यावधिक खर्च पहिलो किस्ता-429000 तेस्रो किस्ता-1571000 कैफियत वित्तिय प्रगति :
श्रमीक कृषक समुह ताजा तरकारी उत्पादन,हाइटेक नर्सरी निर्माण
योजनास्थल वडा नं. ३ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण _ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-2000000 प्रदेश-0 पालिका-0 लागत अनुमान 2700000 सम्झौता रकम पालिका-700000 उपभोक्ता समिति-700000 जनश्रमदान-700000 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-03-05 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-03-05 सम्पन्न मिति-2077-03-05 अध्यावधिक खर्च पहिलो किस्ता-429000 तेस्रो किस्ता-1571000 कैफियत वित्तिय प्रगति :
श्रमीक कृषक समुह ताजा तरकारी उत्पादन,हाइटेक नर्सरी निर्माण
योजनास्थल वडा नं. ३ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण _ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-2000000 प्रदेश-0 पालिका-0 लागत अनुमान 2700000 सम्झौता रकम पालिका-700000 उपभोक्ता समिति-700000 जनश्रमदान-700000 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-03-05 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-03-05 सम्पन्न मिति-2077-03-05 अध्यावधिक खर्च पहिलो किस्ता-429000 तेस्रो किस्ता-1571000 कैफियत वित्तिय प्रगति :
खोलाखेत खा,पा, मर्मत
योजनास्थल वडा नं. ३ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा खानेपानी स्तर मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-50000 लागत अनुमान 56738 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-11-23 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-11-23 सम्पन्न मिति-2077-11-23 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-48750 कैफियत वित्तिय प्रगति :
सत्संग तथा प्रवचन बैदिक धर्म अनुष्ठान केन्द्रमन्दिर निर्माण
योजनास्थल वडा नं. ४ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा खानेपानी स्तर नया निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-200000 लागत अनुमान 272899 सम्झौता रकम पालिका-77889 उपभोक्ता समिति-77889 जनश्रमदान-77889 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-03-07 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-03-07 सम्पन्न मिति-2077-03-07 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-195000 कैफियत वित्तिय प्रगति :
खत्रीरह सराङदी गाडाबास ग्रा.स
योजनास्थल वडा नं. २ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण _ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-50000 लागत अनुमान 162808 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-03-04 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-03-04 सम्पन्न मिति-2077-03-04 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-146250 कैफियत वित्तिय प्रगति :
सार्की गाउँ खा.पा. योजना निर्माण साही डाडा
योजनास्थल वडा नं. २ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा खानेपानी स्तर नयाँ निर्माण _ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-600000 लागत अनुमान 754259 सम्झौता रकम पालिका-179259 उपभोक्ता समिति-179259 जनश्रमदान-179259 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-03-05 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-03-05 सम्पन्न मिति-2077-03-05 अध्यावधिक खर्च पहिलो किस्ता-193000 तेस्रो किस्ता-334448 कैफियत वित्तिय प्रगति :
सामुदयिक स्वास्थ्यइकाइमा टेवा पर्खाल निर्माण
योजनास्थल वडा नं. २ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा खानेपानी स्तर मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-900000 लागत अनुमान 974945 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-03-09 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-03-09 सम्पन्न मिति-2077-03-09 अध्यावधिक खर्च पहिलो किस्ता-289000 कैफियत वित्तिय प्रगति :
चिप्लेटी पर्यटकिय स्थलमा शौचालय निर्माण
योजनास्थल वडा नं. ३ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा खानेपानी स्तर नयाँ निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-300000 लागत अनुमान 326016 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-10-16 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-10-16 सम्पन्न मिति-2076-10-16 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-300000 कैफियत वित्तिय प्रगति :
देउराली खेल मैदान निर्माण
योजनास्थल वडा नं. २ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा खानेपानी स्तर नयाँ निर्माण _ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-150000 लागत अनुमान 169068 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-03-05 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-03-05 सम्पन्न मिति-2077-03-05 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-146250 कैफियत वित्तिय प्रगति :
राजापधेरा खा,पा, योजना मर्मत
योजनास्थल वडा नं. २ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा खानेपानी स्तर नयाँ निर्माण _ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-150000 लागत अनुमान 181453 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-03-03 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-03-03 सम्पन्न मिति-2077-03-03 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-140872 कैफियत वित्तिय प्रगति :
मैदान मा,बि मा घेरावार निर्माण
योजनास्थल वडा नं. ५ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा खानेपानी स्तर नयाँ निर्माण _ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-500000 लागत अनुमान 545371 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-10 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-10 सम्पन्न मिति-2076-11-10 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-487500 कैफियत वित्तिय प्रगति :
मैदान मा,बि मा घेरावार बिस्तार
योजनास्थल वडा नं. ५ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा खानेपानी स्तर नयाँ निर्माण _ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-250000 लागत अनुमान 275728 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2076-11-10 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2076-11-10 सम्पन्न मिति-2076-11-10 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-243750 कैफियत वित्तिय प्रगति :
गुर्दुम डाडाखेत सिचाइ कुलो निर्माण
योजनास्थल वडा नं. १ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सिचाई स्तर नयाँ निर्माण _ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-200000 लागत अनुमान 220151 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-02-08 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-02-08 सम्पन्न मिति-2077-02-08 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-198000 कैफियत वित्तिय प्रगति :
पुर्सुम्टाखेल मैदान निर्माण
योजनास्थल वडा नं. १ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सिचाई स्तर निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-150000 लागत अनुमान 163025 सम्झौता रकम पालिका-16775 उपभोक्ता समिति-16775 जनश्रमदान-16775 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-02-08 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-02-08 सम्पन्न मिति-2077-02-08 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-146250 कैफियत वित्तिय प्रगति :
जनमुखि आ,बि मर्मत
योजनास्थल वडा नं. ३ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सिचाई स्तर नयाँ निर्माण _ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-30000 लागत अनुमान 32762 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-03-07 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-03-07 सम्पन्न मिति-2077-03-07 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-29250 कैफियत वित्तिय प्रगति :
खड्केटारी पंञ्चासे ग्रा,स, मर्मत
योजनास्थल वडा नं. ३ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण _ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-140000 लागत अनुमान 153537 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-03-05 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-03-05 सम्पन्न मिति-2077-03-05 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-121308 कैफियत वित्तिय प्रगति :
कृषि उपज संङकलन केन्द्रशौचालय निर्माण
योजनास्थल वडा नं. १ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण _ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-50000 लागत अनुमान 55161 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-03-03 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-03-03 सम्पन्न मिति-2077-03-03 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-35178 कैफियत वित्तिय प्रगति :
खड्केटारी खहरे ग्रा,स,नि
योजनास्थल वडा नं. २ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण _ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-800000 लागत अनुमान 849644 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-03-03 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-03-03 सम्पन्न मिति-2077-03-03 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-723644 कैफियत वित्तिय प्रगति :
कुखुरेखोला ओधेमारे मिरुडाडाँ ग्रा. स
योजनास्थल वडा नं. २ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण _ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-100000 लागत अनुमान 110185 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-03-01 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-03-01 सम्पन्न मिति-2077-03-01 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-91606 कैफियत वित्तिय प्रगति :
पारीकाबारी खा.पा. टकी निर्माण
योजनास्थल वडा नं. ३ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण _ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-150000 लागत अनुमान 163923 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-03-13 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-03-13 सम्पन्न मिति-2077-03-13 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-91606 कैफियत वित्तिय प्रगति :
राम्चेडाडाँ बैठक स्थल सार्वजनकि शौचालय निर्माण
योजनास्थल वडा नं. १ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-200000 लागत अनुमान 220922 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-03-12 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-03-12 सम्पन्न मिति-2077-03-12 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-195000 कैफियत वित्तिय प्रगति :
एक घर एक प्लाष्टिक घर निर्माण
योजनास्थल वडा नं. ४ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-220440 लागत अनुमान 293930 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-01-28 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-01-28 सम्पन्न मिति-2077-01-28 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-293930 कैफियत वित्तिय प्रगति :
देउराली आ.वि मर्मत
योजनास्थल वडा नं. ३ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा भवन स्तर मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-170000 लागत अनुमान 186029 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-03-07 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-03-07 सम्पन्न मिति-2077-03-07 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-165750 कैफियत वित्तिय प्रगति :
रुपस्वारा देखि खयरबराह हुदै सालिमे मोटर बाटो
योजनास्थल वडा नं. ५ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण _ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-1000000 लागत अनुमान 1114889 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-03-01 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-03-01 सम्पन्न मिति-2077-03-01 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-975000 कैफियत वित्तिय प्रगति :
पोखरी खड्कागाउँ कर्मीडाडाँ मटीखान पो.ल. सडक
योजनास्थल वडा नं. १ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण _ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-550000 लागत अनुमान 569232 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-03-01 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-03-01 सम्पन्न मिति-2077-03-01 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-443839 कैफियत वित्तिय प्रगति :
श्री जनसहयोग भद्रनारायण बि ,भौतिक निर्माण
योजनास्थल वडा नं. ४ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण _ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-100000 लागत अनुमान 108355 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-03-17 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-03-17 सम्पन्न मिति-2077-03-17 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-97500 कैफियत वित्तिय प्रगति :
सामुदयिक भवन जाने मोटर बाटो
योजनास्थल वडा नं. ५ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण _ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-200000 लागत अनुमान 200098 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-02-25 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-02-25 सम्पन्न मिति-2077-02-25 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-198000 कैफियत वित्तिय प्रगति :
मैदान मा.वि खेल मैदान सुधार
योजनास्थल वडा नं. ५ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण _ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-50000 लागत अनुमान 55307 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-03-03 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-03-03 सम्पन्न मिति-2077-03-03 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-46150 कैफियत वित्तिय प्रगति :
सामुदायिक भवन जाने मोटर बाटो सोलिङ
योजनास्थल वडा नं. ५ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नया निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-60000 लागत अनुमान 65914 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-03-03 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-03-03 सम्पन्न मिति-2077-03-03 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-58500 कैफियत वित्तिय प्रगति :
व्याडको पाखा देखि डाडा खेत जोडने कृषि ग्रा.स
योजनास्थल वडा नं. १ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण _ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-100000 लागत अनुमान 111737 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-03-02 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-03-02 सम्पन्न मिति-2077-03-02 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-97500 कैफियत वित्तिय प्रगति :
भाटखोला देखि छयाखेत हुदै सम्रेश मोटर बाटो विस्तार
योजनास्थल वडा नं. ५ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण _ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-300000 लागत अनुमान 325704 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-03-01 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-03-01 सम्पन्न मिति-2077-03-01 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-292500 कैफियत वित्तिय प्रगति :
एक घर एक पलाष्टिक टनेल निर्माण
योजनास्थल वडा नं. २ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-295470 लागत अनुमान 294667 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-01-28 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-01-28 सम्पन्न मिति-2077-01-28 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-286502 कैफियत वित्तिय प्रगति :
बाराही आधारभूत विद्यालय विजुली जडान
योजनास्थल वडा नं. ५ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नया निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-50000 लागत अनुमान 55000 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-03-13 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-03-13 सम्पन्न मिति-2077-03-13 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-49257 कैफियत वित्तिय प्रगति :
दामगाडे मा.वि मर्मत
योजनास्थल वडा नं. १ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-100000 लागत अनुमान 115568 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-03-16 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-03-16 सम्पन्न मिति-2077-03-16 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-97500 कैफियत वित्तिय प्रगति :
बाद्रेघाट ढुङ्गेदेउराली गोरेटो बाटो निर्माण
योजनास्थल वडा नं. ३ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नयाँ निर्माण _ मर्मत विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-120000 लागत अनुमान 130616 सम्झौता रकम पालिका-13616 उपभोक्ता समिति-13616 जनश्रमदान-13616 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-03-14 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-03-14 सम्पन्न मिति-2077-03-14 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-117000 कैफियत वित्तिय प्रगति :
जन आर्दश मा.वि शैक्षिक सुधार
योजनास्थल वडा नं. ४ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा सडक स्तर नया निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-100000 लागत अनुमान 110000 सम्झौता रकम पालिका-10000 उपभोक्ता समिति-10000 जनश्रमदान-10000 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-03-14 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-03-14 सम्पन्न मिति-2077-03-14 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-100000 कैफियत वित्तिय प्रगति :
सिम्ले जलुके खा.पा निर्माण
योजनास्थल वडा नं. २ खरिद प्रकार निर्माण खरिद सब विधा खानेपानी स्तर नया निर्माण विनियोजित बजेट संघ-0 प्रदेश-0 पालिका-1000000 लागत अनुमान 1154817 सम्झौता रकम पालिका-0 उपभोक्ता समिति-0 जनश्रमदान-0 उपभोक्ता समिति अ. 0 अवधि सालबसाली कार्य-समय सम्झौता मिति-2077-03-07 सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति-2077-03-07 सम्पन्न मिति-2077-03-07 अध्यावधिक खर्च तेस्रो किस्ता-399715 कैफियत वित्तिय प्रगति :