English  ०६३-४०२०७३, ०६३-४०२०५३ ११ कात्तिक २०७७, मंगलबार
जानकारी / कर तथा शुल्कहरु / सम्पत्ति कर,घर जग्गा करको दर
सम्पत्ति कर,घर जग्गा करको दर
१ रोपनी – २ रोपनी - २२००