English  ०६३-४०२०७३, ०६३-४०२०५३ ११ कात्तिक २०७७, मंगलबार
जानकारी / कर तथा शुल्कहरु
सम्पत्ति कर,घर जग्गा करको दर
१ रोपनी – २ रोपनी - २२००
पार्किङ शुल्क
ट्याक्सी - २०० बस - १००
व्यवसाय दर्ता शुल्क
होमस्टे - ० होटल - २१०० खाद्यान्न,किराना डिलर र खुद्रा - १५००
सेवा शु्ल्क
कन्सल्ट्यान्ट सेवा - १००
भुमि कर
तिरो कर - १२०