Thursday August 6, 2020  |    |  NEP | EN

फेदीखोला गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय | फेदीखोला, स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश, नेपाल

Menu

आ.व. २०७५/०७६ साउन महिनाको खर्चको फाँटबारी |

आ.व. २०७५/०७६ साउन महिनाको खर्चको फाँटबारी |

विस्तृतमा...

आ.व. २०७४/०७५ को जेठ महिनाको घटना दर्ता विवरण |

आ.व. २०७४/०७५ को जेठ महिनाको घटना दर्ता विवरण |

विस्तृतमा...

आ.व. २०७४/७५ को बैशाख महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रगति प्रतिवेदन |

आ.व. २०७४/७५ को बैशाख महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रगति प्रतिवेदन |

विस्तृतमा...

आ.व. २०७४/७५ को जेष्‍ठ महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रगति प्रतिवेदन |

आ.व. २०७४/७५ को जेष्‍ठ महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रगति प्रतिवेदन |

विस्तृतमा...

चैत महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण |

चैत महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण |

विस्तृतमा...

फागुन महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण |

फागुन महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण |

विस्तृतमा...

आ.व. २०७४/०७५ माघ महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रगती प्रतिवेदन |

आ.व. २०७४/०७५ माघ महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रगती प्रतिवेदन |

विस्तृतमा...
जनप्रतिनीधि/पदाधिकारी