Thursday August 6, 2020  |    |  NEP | EN

फेदीखोला गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय | फेदीखोला, स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश, नेपाल

Menu
ई-सेवा

यहाँ क्लिक गरी चाहिएको सिफारिस फारम डाउनलोड गर्नुहोस् र फारमका आवश्यक फिल्डहरु भरेर अपलोड गर्नुहोस् । Successfully अपलोड भएपश्चात तपाईले कोड पाउनुहुनेछ, त्यो कोड नम्बर साथ सम्बन्धित वडामा सम्पर्क गर्नुहोला । अथवा आफ्नो निवेदनको कामकारबाही तथा प्रगति विवरणका लागि यहाँ (सेवाग्राही प्रगति विवरण) क्लिक गर्नुहोला ।

नाम
थर
ठेगाना
सम्पर्क
PDF फाइल

जनप्रतिनीधि/पदाधिकारी