Thursday July 16, 2020  |    |  NEP | EN

फेदीखोला गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय | फेदीखोला, स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश, नेपाल

Menu
३५ दिने सुचना
प्रक्रिया
आवश्यक कागजात
जिम्मेवार अधिकारी
Download
छात्रवृत्ति सिफारिस
प्रक्रिया
आवश्यक कागजात
जिम्मेवार अधिकारी
Download
आर्थिक सहायता सिफारिस
प्रक्रिया
आवश्यक कागजात
जिम्मेवार अधिकारी
Download
स्थायी वसोवास सिफारिस
प्रक्रिया
आवश्यक कागजात
जिम्मेवार अधिकारी
Download
अस्थायी वसोवास सिफारिस
प्रक्रिया
आवश्यक कागजात
जिम्मेवार अधिकारी
Download
घरजग्ग्गा नामसारी सिफारिस
प्रक्रिया
आवश्यक कागजात
जिम्मेवार अधिकारी
Download
मृतक सिफारिस
प्रक्रिया
आवश्यक कागजात
जिम्मेवार अधिकारी
Download
कित्ताकाट सिफारिस
प्रक्रिया
आवश्यक कागजात
जिम्मेवार अधिकारी
Download
घर कायम सिफारिस
प्रक्रिया
आवश्यक कागजात
जिम्मेवार अधिकारी
Download
धारा जडान सिफारिस
प्रक्रिया
आवश्यक कागजात
जिम्मेवार अधिकारी
Download
कक्षा थप सिफारिस
प्रक्रिया १) निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने २) प्रशासकीय प्रमुखले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोकआदेश गर्ने ३) निवेदन दर्ता गर्ने ४) तोकिएको प्रावाधिक कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार स्थलगत निरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने ५) निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने ६) चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने
आवश्यक कागजात १) विद्यालय कक्षा बृदृिदका लागि निवेदन २) विद्यालय दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ३) नबिकरण सहितका व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र ४) सरकारी बाहेकका विद्यालयका हकमा चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर तिरेका रसिद ५) बहालमा भए सम्झौतापत्रको प्रतिलिपि र बहाल कर (दुई प्रतिशत) तिरेका रसिद र/तिरेका भए बुझाउनु
जिम्मेवार अधिकारी १) विद्यालय कक्षा बृदृिदका लागि निवेदन २) विद्यालय दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ३) नबिकरण सहितका व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र ४) सरकारी बाहेकका विद्यालयका हकमा चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर तिरेका रसिद ५) बहालमा भए सम्झौतापत्रको प्रतिलिपि र बहाल कर (दुई प्रतिशत) तिरेका रसिद र/तिरेका भए बुझाउनु
Download
विजुली जडान
प्रक्रिया
आवश्यक कागजात
जिम्मेवार अधिकारी
Download
लालपुर्जा सिफारिस
प्रक्रिया १) निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने २) प्रशासकीय प्रमुखले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोकआदेश गर्ने ३) निवेदन दर्ता गर्ने ४) तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने ५) निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने ६) चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने
आवश्यक कागजात १) निवेदन र नागरीकता प्रमाणप्रत्रको प्रतिलिपि २) भवन नक्शा पास प्रमाण प्रत्रको प्रतिलिपि ३) निमाण सम्पन्न प्रमाण प्रत्रको प्रतिलिपि ४) चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात ५) जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि
जिम्मेवार अधिकारी १) निवेदन र नागरीकता प्रमाणप्रत्रको प्रतिलिपि २) भवन नक्शा पास प्रमाण प्रत्रको प्रतिलिपि ३) निमाण सम्पन्न प्रमाण प्रत्रको प्रतिलिपि ४) चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात ५) जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि
Download