Saturday September 26, 2020  |    |  NEP | EN

फेदीखोला गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय | फेदीखोला, स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश, नेपाल

Menu
चारकिल्ला प्रमाणित
प्रक्रिया १) निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने २) प्रशासकीय प्रमुखले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोकआदेश गर्ने ३) निवेदन दर्ता गर्ने ४) तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने ५) निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने ६) चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने
आवश्यक कागजात १) निवेदन र नागरिकता प्रमाणप्रत्रको प्रतिलिपि २) जग्गा धनि प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि ३) जग्गा रहेको क्षेत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि नापी नक्सा ४) सर्जमिन गरी बुझ्नु पर्ने भए साक्षी बस्ने ७ जनाको नागरिकताको प्रतिलिपि ५) चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर तिरेको रसिद ६) निवेदक स्वयम वा निजले अन्य व्य
जिम्मेवार अधिकारी १) निवेदन र नागरिकता प्रमाणप्रत्रको प्रतिलिपि २) जग्गा धनि प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि ३) जग्गा रहेको क्षेत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि नापी नक्सा ४) सर्जमिन गरी बुझ्नु पर्ने भए साक्षी बस्ने ७ जनाको नागरिकताको प्रतिलिपि ५) चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर तिरेको रसिद ६) निवेदक स्वयम वा निजले अन्य व्य
Download
व्यवसाय बन्द
प्रक्रिया १) निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने २) प्रशासकिय प्रमुखले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोकआदेश गर्ने ३) निवेदन दर्ता गर्ने ४) तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी शिफारिस तयार गर्ने ५) निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने ६) चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने
आवश्यक कागजात १) कारण सहितको निवेदन प्रत्र २) नागरिकता प्रमाणप्रत्रको प्रतिलिपि ३) क.म.पा.मा व्यवसाय दर्ता गरको प्रमाणप्रत्र ४) चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
जिम्मेवार अधिकारी १) कारण सहितको निवेदन प्रत्र २) नागरिकता प्रमाणप्रत्रको प्रतिलिपि ३) क.म.पा.मा व्यवसाय दर्ता गरको प्रमाणप्रत्र ४) चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
Download
जन्म मिति प्रमाणित
प्रक्रिया १) निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने २) प्रशासकीय प्रमुखले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोकआदेश गर्ने ३) निवेदन दर्ता गर्ने ४) तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने ५) निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने ६) चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने
आवश्यक कागजात १) निवेदन र नागरीकता प्रमाण प्रत्रको प्रतिलिपी २) नाबालकको हकमा जन्म दर्ता प्रमाण् प्रत्रको प्रतिलिपि ३) बसाई सरी आएको भए सो को प्रमाण प्रत्र ४) चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर तिरेको रसिद
जिम्मेवार अधिकारी १) निवेदन र नागरीकता प्रमाण प्रत्रको प्रतिलिपी २) नाबालकको हकमा जन्म दर्ता प्रमाण् प्रत्रको प्रतिलिपि ३) बसाई सरी आएको भए सो को प्रमाण प्रत्र ४) चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर तिरेको रसिद
Download