Thursday August 6, 2020  |    |  NEP | EN

PHEDIKHOLA RURAL MUNICIPALITY

Office of the Rural Municipal Executive | Phedikhola, Syangja, Gandaki State, Nepal

Menu
विवाह दर्ता
प्रक्रिया १) दुलाहा दुलही दुवै उपस्थित भई सूचना दिने
आवश्यक कागजात १) निवेदन प्रत्र २) दुलाहा दुलहीको नागरीकता ३) दुलहीको नागरीकता नभएमा बाबु वा दाजभाईको नागरीकता ४) चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर तिरेको रसिद
जिम्मेवार अधिकारी १) निवेदन प्रत्र २) दुलाहा दुलहीको नागरीकता ३) दुलहीको नागरीकता नभएमा बाबु वा दाजभाईको नागरीकता ४) चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर तिरेको रसिद
Download
सम्बन्धविच्छेद दर्ता
प्रक्रिया १) सम्बन्ध विच्छेद भएको पति वा पत्नीले सूचना फाराम भरी सूचना दिने ।
आवश्यक कागजात १) निवेदन पत्र २) अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद भएको फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि ३) पति पत्नीको नागरीकताको प्रतिलिपि १/१ प्रति ४) केटाको स्थायी ठोगाना सम्बन्धीत वडाको हुनु पर्ने
जिम्मेवार अधिकारी १) निवेदन पत्र २) अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद भएको फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि ३) पति पत्नीको नागरीकताको प्रतिलिपि १/१ प्रति ४) केटाको स्थायी ठोगाना सम्बन्धीत वडाको हुनु पर्ने
Download
मृत्यु दर्ता
प्रक्रिया १) घटना घटेको ३५ दिन भित्र परिवारको मुख्य व्यक्तिले २) निजको अनपस्थितिमा उमेर पुगेको पूरुष मध्ये सबैभन्दा जेठा व्यक्तिले सूचना दिने ३) प्रशासकीय प्रमुखले तोकिएको कर्मचरीबाट सर्जमिन मुचुल्का तयार गर्ने
आवश्यक कागजात १) निवेदन पत्र २) मृतकको नागरिकता र सूचना दिन आउनेको नागरिकता ३) मृतकसंग सम्बन्ध जोडिने प्रमाणपत्र ४) अविवाहित मृतकको हकमा स्थानीय सर्जमिन पत्र ५) मृतकको नागरिकता नभएको हकमा स्थानीय सर्जमिन पत्र ६) सूचना दिने व्यक्तिको नागरिकता नभएमा समेत स्थानीय सर्जमिन पत्र
जिम्मेवार अधिकारी १) निवेदन पत्र २) मृतकको नागरिकता र सूचना दिन आउनेको नागरिकता ३) मृतकसंग सम्बन्ध जोडिने प्रमाणपत्र ४) अविवाहित मृतकको हकमा स्थानीय सर्जमिन पत्र ५) मृतकको नागरिकता नभएको हकमा स्थानीय सर्जमिन पत्र ६) सूचना दिने व्यक्तिको नागरिकता नभएमा समेत स्थानीय सर्जमिन पत्र
Download
जन्मदर्ता
प्रक्रिया १) घटना घटेको ३५ दिने भित्र परिवारको मुख्य व्यक्तिले २) निजको अनुपस्थितिमा उमेर पुगेको पूरुष मध्ये सबैभन्दा जेठा व्यक्तिले सूचना दिने
आवश्यक कागजात १) निवेदनपत्र २) बालकको बाबुआमाको नागरिकता ३) चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर तिरको रसिद ४) अस्पतालमा जन्म भएको हकमा सम्बन्धित अस्पतालले जन्म प्रमाणित गरेको परिचयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी
जिम्मेवार अधिकारी १) निवेदनपत्र २) बालकको बाबुआमाको नागरिकता ३) चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर तिरको रसिद ४) अस्पतालमा जन्म भएको हकमा सम्बन्धित अस्पतालले जन्म प्रमाणित गरेको परिचयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी
Download
बसाईसराई दर्ता
प्रक्रिया १) निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने २) प्रशासकिय प्रमुखले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोकआदेश गर्ने ३) निवेदन दर्ता गर्ने ४) तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने ५) निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने ६) चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने
आवश्यक कागजात १) निवेदन प्रत्र र नागरीकता प्रमाण प्रत्रको प्रतिलिपि र बसोबास गर्ने घर नम्बर,टोल,मार्ग वा बाटोको नाम २) सर्जमिन गरी बुझन पर्ने भएमा साक्षी बस्ने ७ जनाको नागरीकता प्रमाणप्रत्रको प्रतिलिपि ३) वहालमा बसको भए घरधनीको सनाखत मुचुल्का र निजको नागरीकता प्रमाण प्रत्रको प्रतिलिपि ४) कर्मचारीको हकमा हाल कार्य
जिम्मेवार अधिकारी १) निवेदन प्रत्र र नागरीकता प्रमाण प्रत्रको प्रतिलिपि र बसोबास गर्ने घर नम्बर,टोल,मार्ग वा बाटोको नाम २) सर्जमिन गरी बुझन पर्ने भएमा साक्षी बस्ने ७ जनाको नागरीकता प्रमाणप्रत्रको प्रतिलिपि ३) वहालमा बसको भए घरधनीको सनाखत मुचुल्का र निजको नागरीकता प्रमाण प्रत्रको प्रतिलिपि ४) कर्मचारीको हकमा हाल कार्य
Download