Thursday August 6, 2020  |    |  NEP | EN

फेदीखोला गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय | फेदीखोला, स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश, नेपाल

Menu
सेवाग्राही काम प्रगति विवरण

तपाइको निवेदनको कोड नंं र अनलाइन फाराम भर्दा तपाइले प्रदान गरेको मोवाइल नं. तलको फिल्डमा भर्नुहोस्

विधा
कोड नं.
मोवाइल नं.
जनप्रतिनीधि/पदाधिकारी