Friday February 28, 2020  |    |  NEP | EN

फेदीखोला गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय | फेदीखोला, स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश, नेपाल

Menu

व्याकहो लोडर खरिदबारे

व्याकहो लोडर खरिदबारे निम्न बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।   Download
जनप्रतिनीधि/पदाधिकारी