Saturday September 26, 2020  |    |  NEP | EN

फेदीखोला गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय | फेदीखोला, स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश, नेपाल

Menu

सुची दर्ता गर्ने तथा आशयपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना

सुची दर्ता गर्ने तथा आशयपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना   Download
जनप्रतिनीधि/पदाधिकारी