Thursday August 6, 2020  |    |  NEP | EN

फेदीखोला गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय | फेदीखोला, स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश, नेपाल

Menu

माछापालन गर्न इच्छुक संस्था वा समुहलाई प्रस्ताव पेश गर्ने बारे

माछापालन गर्न इच्छुक संस्था वा समुहलाई प्रस्ताव पेश गर्ने बारे   Download
जनप्रतिनीधि/पदाधिकारी