Thursday August 6, 2020  |    |  NEP | EN

फेदीखोला गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय | फेदीखोला, स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश, नेपाल

Menu

फेदीखोला गाउँपालिकामा सबइन्जिनियर करार सेवामा पदपुर्ति सम्बन्धि सुचना

फेदीखोला गाउँपालिकामा सबइन्जिनियर करार सेवामा पदपुर्ति सम्बन्धि सुचना   Download
जनप्रतिनीधि/पदाधिकारी