Friday February 28, 2020  |    |  NEP | EN

फेदीखोला गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय | फेदीखोला, स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश, नेपाल

Menu

तीनवटा सडकखण्ड कालोपत्रे गर्ने कार्यको लागि बोलपत्र आह्वान

तीनवटा सडकखण्ड कालोपत्रे गर्ने कार्यको लागि बोलपत्र आह्वान   Download
जनप्रतिनीधि/पदाधिकारी