Thursday May 28, 2020  |    |  NEP | EN

फेदीखोला गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय | फेदीखोला, स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश, नेपाल

Menu

करार सेवामा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सुचना

  Download
जनप्रतिनीधि/पदाधिकारी