Friday February 28, 2020  |    |  NEP | EN

फेदीखोला गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय | फेदीखोला, स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश, नेपाल

Menu

ट्रस र झोलुगे पुल निर्माण गर्न आवश्यक फलामे सामानहरु फ्रेबिकेशन तथा सप्लाई गर्ने कार्यको बोलपत्र प्रकाशन सम्बन्धी सुचना

ट्रस र झोलुगे पुल निर्माण गर्न आवश्यक फलामे सामानहरु फ्रेबिकेशन तथा सप्लाई गर्ने कार्यको बोलपत्र प्रकाशन सम्बन्धी सुचना   Download
जनप्रतिनीधि/पदाधिकारी