Thursday July 16, 2020  |    |  NEP | EN

फेदीखोला गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय | फेदीखोला, स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश, नेपाल

Menu

एक शिक्षक एक ल्याप्टप कार्यक्रम अन्तरगत ल्याप्टप खरिद सम्बन्धि सुचना

इच्छुक फर्मले कात्तिक १७ गतेसम्म कार्यालय समयभित्र बोलपत्र खरिद गर्न सक्नुहुनेछ र कात्तिक १८ गते दिनको १२ बजेभित्र बोलपत्र दाखिला गर्नुपर्नेछ । थप जानकारीको लागि - https://bolpatra.gov.np/egp/   Download
जनप्रतिनीधि/पदाधिकारी