Thursday August 6, 2020  |    |  NEP | EN

फेदीखोला गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय | फेदीखोला, स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश, नेपाल

Menu

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी पुनः प्रकाशित सूचना

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी पुनः प्रकाशित सूचना   Download
जनप्रतिनीधि/पदाधिकारी