Thursday May 28, 2020  |    |  NEP | EN

फेदीखोला गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय | फेदीखोला, स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश, नेपाल

Menu

सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सुचना !

सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सुचना !   Download
जनप्रतिनीधि/पदाधिकारी