Sunday September 22, 2019  |    |  NEP | EN

फेदीखोला गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय | फेदीखोला, स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश, नेपाल

Menu

फेदीखोला गाउँपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को स्थानीय दररेट

फेदीखोला गाउँपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को स्थानीय दररेट   Download
जनप्रतिनीधि/पदाधिकारी