Friday February 28, 2020  |    |  NEP | EN

फेदीखोला गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय | फेदीखोला, स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश, नेपाल

Menu

शिक्षकहरुको २०७६ श्रावण देखि लागु हुने तलब स्केल

सामुदायिक विद्यालयहरुले मिति २०७६/०४/२४ भित्र श्रावण महिनाको मासिक माग फाराम शिक्षा शाखामा बुझाउनुहुन जानकारी गराइन्छ ।   Download
जनप्रतिनीधि/पदाधिकारी