Sunday December 8, 2019  |    |  NEP | EN

फेदीखोला गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय | फेदीखोला, स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश, नेपाल

Menu

सडक उपयोग, संरक्षण तथा मर्मत संभार शुल्कको शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !

सडक उपयोग, संरक्षण तथा मर्मत संभार शुल्कको शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !   Download
जनप्रतिनीधि/पदाधिकारी