Sunday December 8, 2019  |    |  NEP | EN

फेदीखोला गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय | फेदीखोला, स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश, नेपाल

Menu

वेरोजगार व्यक्तिको लागी सूचना !

वेरोजगार व्यक्तिको लागी सूचना !   Download
जनप्रतिनीधि/पदाधिकारी